به گزارش اسکیمو، عده ای از اراذل و اوباش با یک پراید که پلاک آن هم با گل پوشانده شده بود جاده را بستند و با چوپ و میله به ماشین های مردم آسیب زدند.