در این فیلم می بینید که حتی این سگ برای عقد قرار داد آپارتمان ۷۰ متری با پنجه اش مهر میزند و خانه به نام او می شود.  در فیلم نشان میدهد که صاحبان این سگ فرزندی ندارند و به این سگ بچه صدا می کنند.

تأیید کارایی واکسن برکت در مجله معتبر بین‌المللی؛ تأثیر 100درصدی واکسن بر پیشگیری از مرگ