عکس پایین که در مجله لایف در مقاله مربوط به همجنس گرایان امریکا و جهان چاپ شد که در این عکس محمدرضا شاه پهلوی ,شاه ایران هم به چشم میخورد

ساعد نیوز

سند

شاه ایران

حاج ابوطالب سلیمانی‌فر

نامبرده بالا در یک صحبت خصوصی اظهار داشت در بهمن ماه ۱۳۴۷ مجله امید ایران عکسی از راهروهای زیرزمینی نیویورک که در آنجا رجال با یکدیگر رابطه جنسی دارند انداخته که در میان این رجال عکس شاه پهلوی ، نیز می‌باشد یک شماره از این مجله را شخصی به مسجد و تکیه دباغخانه آورده بود که من دیدم سپس یادشده به دوست خود متذکر گردید که این مجله را پیدا کرده و برایش خریداری کند.

حمید فرخ نژاد با چه حیله ای کشور را ترک کرد؟

منبع:رکنا