آموزش بافت کلاه پیچ در هم با میل یک مدل فانتزی و جدید

مجموعه: آموزش شال وكلاه بافتني تعداد بازدید: 60
آموزش بافت کلاه پیچ در هم با میل یک مدل فانتزی و جدید

آموزش بافت کلاه پیچ در هم با میل

مجله سر گرمی اسکیمو:

مهارت های لازم برای مدل بافت کلاه پیچ در هم

  • دو تا یکیدو دانه را با هم یکی کردن
  • سید: یک دانه اضافه کردن طوری که سوراخ ایجاد نشود.
  • کشبافت: دوتا زیر- دوتا رو
  • بافت ساده: یه رج زیر-یه رج رو

وسایل لازم برای مدل بافت کلاه پیچ درهم

  • کاموا با ضخامت متوسط
  • میل شماره ۴
  • میل اضافه برای بافت پیچ (در صورت نیاز)

مدل بافت کلاه پیچ درهم

برای این مدل بافت کلاه باید به اندازه دور سر و متناسب با ضخامت کاموا دانه سر انداخت. در این آموزش ما ۹۰دانه سر می اندازیم .

روش بافتن هد کلاه

بعد از سر انداختن دانه ها باید حدود ۱۲رج کشباف ببافیم که قسمت هد کلاه یعنی قسمتی که روی پیشانی قرار می گیرد را تشکیل می دهد.

روش بافتن روی سر کلاه

بعد از کشباف به هر دانه یک دانه اضافه می کنیم.

رج بعدی:
همه دانه ها تا انتهای رج زیر بافته شود.

رج بعدی:
همه دانه ها تا انتهای رج رو بافته شود.

رج بعدی:
در این مدل بافت دانه ها را به این صورت تقسیم می کنیم: ۲ دانه رو ۱۵ دانه زیر و تا انتهای رج همین روند را ادامه می دهید. شما می توانید این تقسیم بندی را متناسب با تعداد دانه ها انجام دهید مثلا فاصله بین پیچ ها ۳ تا رو یا بیشتر باشد.

رج بعدی:
۶ رج را همان طور که دیده می شود ببافید.

پیچ اول:
بعد از بافت ۶ رج پشت و روی کار، برای طرح پیچ این مدل بافت باید ۵ دانه اول از دانه های زیر را با ۵ دانه دوم به صورت پیچ جابجا کنیم. به طوری که ۵ دانه دوم، زیر۵ دانه اول قرار بگیرد. تا انتهای رج همین روند را ادامه دهید.بافت کلاه - زن امروزی آموزش بافت کلاه پیچ در هم با میل یک مدل فانتزی و جدید

پیچ دوم:
دوباره ۶ رج را همان طور که دیده می شود ببافید.بعد ۵ دانه دوم را با ۵ دانه سوم جابجا می کنیم، باز ۵ دانه وسط یا همان ۵ دانه دوم باید زیر ۵ دانه سوم قرار بگیرد.بافت کلاه - زن امروزی آموزش بافت کلاه پیچ در هم با میل یک مدل فانتزی و جدید

پیچ سوم:
بعد از بافت ۶ رج دیگر شما ۵ دانه اول را با ۵ دانه دوم جابجا می کنید و در زمان بافت یک دانه از هر۵ دانه کم می کنید تا پیچ تبدیل به ۱۲تایی شود و تا پایان رج این کار را ادامه می دهید.

پیچ چهارم:
۶ رج ببافید، سپس ۴ دانه اول را با ۴ دانه دوم جابجا کنید.

پیچ پنجم:
۶ رج ببافید، سپس ۴ دانه دوم را با ۴ دانه سوم جابجا کنید.

پیچ ششم:
۶ رج ببافید و بعد از جابجایی، از هر ۴ دانه یکی کور شود تا پیچ تبدیل به ۹ دانه شود.

ادامه بافت:
این مدل بافت را ادامه دهید تا پیچ ها تبدیل به ۶ دانه شود و سپس همه ۴ دانه وبعد ۲ تایی شود.

توجه کنید: در این مدل بافت دانه های رو، که مابین پیچ ها قرار گرفته اند هنگام پیچ ۹ تایی و بعد آن همزمان با جابجایی یکی یکی کم شود تا در زمان تبدیل شدن به پیچ پایان کار دانه های رو کاملا حذف شده باشد.

آموزش بافت کلاه پیچ در هم

منبع: ستاره

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “آموزش بافت کلاه پیچ در هم با میل یک مدل فانتزی و جدید”

قالب تفریحی