دندانم را مسواک می زنم

دندانم را مسواک می زنم

کتی گفت: مامان جون! مرا به پارک نمی بری؟
مادر گفت: اول صبحانه ات را بخور، بعد هم دندان هایت را مسواک بزن تا به پارک برویم.
کتی پارک رفتن را خیلی دوست داشت، دلش می خواست زودتر به پارک برود.
برای همین صبحانه اش را خورد، اما تنبلی کرد و مسواک نزد.
کتی در پارک بازی می کرد که یک دفعه گفت: وای دندانم! مامان دندانم درد می کند.
مادر کتی دندان او را نگاه کرد و گفت: ای وای! دندانت کرم خورده وسیاه شده!
کتی پرسید: دندانم چه جوری کرم خورده؟ چرا درد می کند؟
مادرش گفت: حیوان های کوچولویی به اسم باکتری، دندان را می خورند و خراب می کنند.
آن وقت دندان، درد می گیرد.
کتی پرسید: این باکتری ها از کجا می آیند؟ چطوری توی دهان ما می آیند؟
مادر گفت: بعد از اینکه غذا می خوریم، اگر مسواک نزنیم، ذره های کوچولوی غذا به دندان های ما می چسبند.
آن وقت دندان سیاه می شود ودرد می گیرد.
کتی گفت: مامان جون، چطوری این باکتری ها را از روی دندانهایم جدا کنم؟ چه کار کنم که دندانهایم خراب نشود؟
مادرش گفت: اگر همیشه بعد از غذا مسواک بزنی، این باکتری ها از بین می روند و دندانها خراب نمی شوند.
کتی گفت: مامان جون! برگردیم به خانه، می خواهم مسواک بزنم.
مادرش گفت: چی شد؟ مگر مسواک نزده بودی؟
کتی گفت: نه مامان جون! ببخشید، من مسواک نزده بودم، ولی از این به بعد مرتب مسواک می زنم.
مادر کتی گفت: آفرین دختر خوبم! الان می رویم، دندان هایت را مسواک بزن.
کتی با خودش گفت: اول دندان های بالا را مسواک می زنم، بعد دندان های پایین را.
کتی دهانش را باز تر کرد تا دندان های عقبی را خوب مسواک بزند.
او پشت دندان ها را هم مسواک زد.
اگر دندان هایتان را خوب مسواک بزنید، باکتری ها از روی دندان ها کنار می روند و فرار می کنند.
از آن به بعد، کتی هرجا می رفت، به همه بچه ها می گفت: بعد از خوردن صبحانه، ناهار یا شام، حتما مسواک بزنید.
برای این که باکتری ها دندان هایتان را خراب نکنند، مسواک زدن یادتان نرود.

شعر کودکانه باغ از پشت شیشه

منبع: نون وآب