استفاده از داروخانه طبیعت جایگزینی مصولات طبیعی و ارگانیک به جای فرآورده های شیمیایی

افته‌ های جدید دانشمندان در واقع تأییدی بر این باور قدیمی است که هر چیزی طبیعی‌ اش بهتر است. به طور کلی، محصولات ارگانیک یا طبیعی، به موادی گفته می‌ شود که بدون دخالت یا بدون مصرف آفت‌ کش‌ها، کودهای شیمیایی و ترکیبات اصلاح شده ژنتیکی تولید شده باشد. در واقع کشاورزی ارگانیک، شیوه ‌ای از کشاورزی است که در تمامی مراحل کاشت تا برداشت، جمع آوری و بسته ‌بندی محصولات کشاورزی از کود شیمیایی استفاده نمی ‌کند.