تعبیر خواب سلمان

تعبیر خواب سلمان

خوابی که در روز ششم بیند ، بعد از یکروز یا دو روز تعبیرش ظاهر شود در روز نهم خوابی که دیده شود ، در همان روز اثرش ظاهر شود در روز دهم و یازدهم ، تعبیرش بعد از بیست روز به ظهور آید در روز سیزدهم خواب

تعبیر خواب از دیدگاه قرآن کریم

تعبیر خواب از دیدگاه قرآن کریم

از ائمه معصومین صلوات الله علیهم منقولست که هرکس خوابی ببیند و تعبیر آنرا بخواهد بداند ببیند از ماه چند شب گذشته است بعوض هر شب یک سوره از سوره های قرآن شماره کند و بعد از آن بعدد هر شبی که که گذشته یک آیه بشمارد در آیه آخر تعبیر خواب او

تعبیر خواب پیغمبری

تعبیر خواب پیغمبری

حضرت دانیال گوید: اگر دید که او پیغمبری شد از جمله پیغمبران و خلق را به خدا می خواند و راه توحید همی نمود، دلیل که نخست به محنت و بلا گرفتار شود و بعد از آن بر دشمنان ظفر یابد. اگر دید زاهد و مصلح شد، همین

یهودیان و تعبیر خواب

یهودیان و تعبیر خواب

در کتاب عهد عتیق، رویا به عنوان کانالی ارتباطی از دنیای ماورای طبیعت به دنیای انسانی در نظر گرفته شده که از طریق آن وحی یا بصیرت‌های پیامبرانه به انسان‌ها منتقل می‌شود (مثلادر سفرپیدایش فصل ۱۵ آیه ۱، اشعیای نبی فصل ۲۹ آیه

مسائل فلسفی رویا

مسائل فلسفی رویا

شباهت‌های بین مشاهده رویا و مشاهده واقعیت این سؤال را بر می‌انگیزد که چگونه میتوان بین بین این دو تفاوت قائل شد. برتراندراسل معتقد بود که «واضحاً امکان دارد که آنچه ما تجربه زندگی در بیداری میخوانیم تنها

دیدن رویا و خواب درست و صادقه

دیدن رویا و خواب درست و صادقه

در کتاب قرآن مجید هم در خصوص رویا بحث شده و به ویژه معجزه یکی از پیامبران یعنی یوسف ع تعبیر خواب بوده است..و نیز برای بسیاری از پیامبران ب اولیا ارتباط با عالم بالا بیشتر به صورت نوعی

تعبیر خواب صادق

تعبیر خواب صادق

خواب صادق به معنای آنستکه فرد از وقوع حادثه ای در آینده و یا در زمان نزدیک مطلع شود این گونه خوابها یا واضح هستند یا غیر واضح ؛ اگر فردی دارای روح و نفس پاک و آرام باشدخوابهای روشن و واضح می بیند در غیر این

تعبیر خواب ماهی

تعبیر خواب ماهی

حضرت دانیال گوید: دیدن ماهی در خواب در دریای گرمسیر، دلیل بلا و سختی بود و در دریای سردسیر تاویلش نیکو بود. اگر دید ماهی بسیار داشت تازه و بزرگ دلیل غنیمت است و اما ماهی کوچک

آشپزی

گل و گیاه

تازه ها