به گزارش اسکیمو،محل حادثه آپارتمانی در شرق پایتخت بود و تیم تحقیق وقتی در آنجا حاضر شد جسد بی‌جان دختربچه‌ای را دید که سودا نام داشت. آثار کبودی و سوختگی روی بدن او دیده می‌شد و به‌گفته پزشکی قانونی، کودک‌آزاری مشهود بود.