به گزارش اسکیمو،دکتر محمد مؤذنی  ، درباره توسعه رشته‌های علوم‌انسانی گفت: رشته‌های علوم‌انسانی از جایگاه مناسبی در کشور برخوردار نیستند و اهمیت آنها به خوبی توصیف نشده است. اگر قرار است که توسعه و تحولی در کشور اتفاق بیافتد، بنا و مبنای آن رشته علوم‌انسانی است.

نخبگان باید در رشته‌های علوم‌انسانی مشغول تحصیل شوند

وی تصریح کرد: مادامی که رشته‌های علوم‌انسانی اصلاح نشوند، نمی‌توان وضعیت و شرایط در کشور را اصلاح کرد. من بر این باور هستم، نخبگان باید در رشته‌های علوم‌انسانی مشغول تحصیل شوند؛ اگر جامعه‌شناسان، روان‌شناسان، حقوق‌دانان و اقتصادانان خوبی داشته باشیم، می‌توانیم جامعه را اصلاح کنیم. توسعه علوم‌انسانی می‌تواند زمینه‌ساز رشد و ارتقاء سایر گرایش‌ها و رشته‌ها شود.

قاتل شهید محمدرضا کوشکی در جاده چالوس به هلاکت رسید