آموزش بافتنی-دومیل بافی -پیراهن زنانه

مجموعه: آموزش بافت لباس تعداد بازدید: 67
آموزش بافتنی-دومیل بافی -پیراهن زنانه

آموزش بافتنی-دومیل بافی -پیراهن زنانه

آموزش بافتنی-دومیل بافی -پیراهن زنانه
سایز ۴۶/۴۴-۴۲/۴۰-۳۸/۳۶ میل شماره ۴
کاموا ۷۵۰-۷۰۰-۶۵۰ هر ۱۰۰ گرم ۲۵۰ متر

مجله سر گرمی اسکیمو:

پشت:۱۳۰-۱۲۲-۱۱۴ سر بیندازید. ۵ سانتی متر کشباف، ۲ دانه از زیر و ۱ دانه از رو ببافید. بعد از کشباف ۳ دانه اضافه کنید. بافت را با ۱ دانه از زیر و ۱ دانه از رو شروع کنید. رج‌های زوج همان‌طور که می بینید ببافید و در رج‌های فرد دانه‌های از زیر را از رو ببافید و دانه‌های از رو را از زیر ببافید. ۵۰ سانتی متر به همین ترتیب ببافید. برای حلقه از دو طرف به ترتیب سایز ۱+۱+۲+۳+۵، ۱+۱+۲+۳+۴، ۱+۱+۲+۳+۳ کور کنید. قد حلقه را ۱۹-۱۸-۱۷ سانتی متر ببافید. برای یقه ابتدا از وسط به ترتیب سایز ۳۲-۳۰-۲۸ دانه و در رج بعد از هر طرف ۱ دانه کور کنید. در رج بعد دانه‌های سر شانه را در دو مرحله کور کنید.

جلو:۷۵-۷۱-۶۷ دانه سر بیندازید. ۵ سانتی متر کشباف، ۲ دانه از زیر و ۱ دانه از رو ببافید. ۳ دانه به بافت اضافه کنید. ۱۱ دانه را برای سجاف در نظر گرفته و ۳۵ دانه را از روی نقشه و بقیه دانه‌ها را مانند پشت ببافید. ۴۱-۴۰-۳۹ سانتی متر که بافتید برای یقه با فاصله هر ۴ رج بعد از سجاف ۱ دانه کم کنید تا ۱۳ دانه کم شود. حلقه را هم مانند پشت ببافید و دانه‌های سر شانه را کور کنید. ۱۱ دانه سجاف را به اندازه پشت یقه ببافید و کور کنید.

آستین: ۶۰-۵۸-۵۴ دانه سر بیندازید. ۶ سانتی متر مانند پشت کشباف ببافید. برای گشادی آستین با فاصله هر ۳ رج از هر طرف ۱ دانه، اضافه کنید تا ۸۴-۸۰-۷۶ دانه شود. قد آستین ۳۹ سانتی متر که شد برای حلقه به ترتیب سایز یکبار از هر طرف ۴+۴+۳ کور کنید. در ادامه از هر طرف ۱۵ مرتبه ۱ دانه کور کنید. ۲ مرتبه از هر طرف ۲ دانه کور کنید. قد آستین که ۵/۵۸ سانتی متر شد، دانه‌های باقیمانده را در سه مرحله کور

کنید.

آموزش بافت لباس
۰

cafebaft.com/

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “آموزش بافتنی-دومیل بافی -پیراهن زنانه”

قالب تفریحی