آموزش بافتنی سارافون زنانه دومیل بافی

مجموعه: آموزش بافت لباس تعداد بازدید: 91
آموزش بافتنی سارافون زنانه دومیل بافی

آموزش بافتنی سارافون زنانه دومیل بافی –

سایز ۴۶\۴۴\۴۰-۴۲\۳۶-۳۸\۳۴ میل شماره ۳ میل گرد شماره ۳
کاموا ۷۰۰-۶۵۰-۶۰۰-۵۵۰-۵۰۰ گرم هر ۱۰۰ گرم ۲۴۰ متر

 

مجله سر گرمی اسکیمو:

جلو:۱۰۷-۱۱۵-۱۳۱-۱۴۷ (به ترتیب سایز) دانه سر بیندازید. ۲ سانتی متر کشباف ۱ دانه از زیر و ۱ دانه از رو ببافید. رج بعد (به ترتیب سایز) ۹-۱۰-۱۲-۱۴ دانه اضافه کنید و از روی نقشه ۵\۴۰ سانتی متر ببافید و با فاصله منظم از دو طرف بافت ۱ دانه کم کنید تا تعداد دانه ها ۱۲۳-۱۰۷-۹۱-۸۳ دانه شود. ۱۰ سانتی متر ببافید. در ادامه از دو طرف با بافت با فاصله منظم از دوطرف اضافه کنید. ۱۳۳-۹۳-۱۰۱-۱۱۷ دانه شود. قد بافت قسمت بالاتنه ۲۲-۲۰-۱۸-۱۶ سانتی متر شد برای حلقه ابتدا ۱-۱-۲-۳-۴ کور کنید. قد بافت ۵\۹۹ سانتی متر شد برای یقه ابتدا از وسط ۱۹ دانه و در ادامه از هر طرف ۱-۲-۳-۴ کور کنید. قد حلقه ۲۳-۲۱-۱۹-۱۷ سانتی متر شد دانه های سر شانه را کور کنید.

پشت:مانند جلو ببافید و برای یقه قد بافت ۵\۱۰۳ سانتی متر شد یقه پشت را هم مانند یقه جلو ببافید. درزهای لباس را بدوزید. برای یقه ۱۲۲ دانه در میل گرد گرفته ۵\۱ سانتی متر ۱ دانه از زیر، ۱ دانه از رو ببافید. برای حلقه هم به ترتیب سایز ۸۰-۸۸-۹۶-۱۰۴ دانه در میل گرد گرفته و ۵\۱ سانتی متر کشباف، ۱ دانه از زیر و ۱ دانه از رو ببافید.

روی لباس

جلو:با ۱۴۹-۱۳۳-۱۱۷-۱۰۹ دانه شروع کنید. ۲ سانتی متر کشباف ۱ دانه از رو و ۱ دانه از زیر ببافید. ۳۳ دانه را از روی نقشه ببافید و بقیه دانه ها را کشباف ۲ دانه از رو و ۲ دانه از زیر ببافید. ۵\۹۵ سانتی متر که بافتید با توجه به الگو از طرف ۱+۱+۱+۲+۳ کم کنید. همزمان برای یقه به ترتیب سایز ۴۴-۳۶-۲۸-۲۴ دانه ببافید و به ترتیب سایز ۸ دانه از وسط و از هر طرف ۱+۱+۲+۳ کور کنید. ۱۲ و از هر طرف ۱+۱+۳+۳ کور کنید و ۴ از هر طرف ۱+۲+۳+۴ کور کنید و ۸ دانه از وسط و از هر طرف ۱+۱+۲+۴+۵ کور کنید. قد بافت که ۵\۹۵ سانتی متر شد دانه های سر شانه را کور کنید.

پشت: پشت را هم مانند جلو ببافید. قد بافت که ۵\۹۵ سانتی متر شد، برای یقه‌ی پشت به ترتیب سایز ۱+۲+۱۸ – ۱+۲+۲۲ – ۱+۱+۲+۳۶کور کنید. قد بافت ۵\۹۵ سانتی متر که شد، دانه های سر شانه را کور کنید.

آموزش بافتنی سارافون زنانه دومیل بافی –
آموزش بافتنی سارافون زنانه دومیل بافی –
cafebaft.com/
۰

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “آموزش بافتنی سارافون زنانه دومیل بافی”

قالب تفریحی