آموزش مدل های بافت توری شیک با دو میل

مجموعه: آموزش اصول بافتني ومدل بافتنی تعداد بازدید: 202
آموزش مدل های بافت توری شیک با دو میل

آموزش مدل های بافت توری شیک با دو میل

 بافت های توری برای پیراهن های دخترانه و یا روکش های تزئینی استفاده می شود. برای یاد گرفتن این آموزش ها با ماهمراه شوید.

۱- بافت توری مدل پلکان به آسمان

 

عکس بافت توری مدل پلکان به آسمان

برای این مدل بافت توری به تعداد ۸ +۲ دانه سر می گیریم.

رج ۱: 
یک دانه حاشیه ( ۲ دانه از رو، ۲ تا یکی از زیر، یک ژته، ۲ دانه از زیر، ۲ دانه از رو ) داخل پرانتز را تکرار کنید + یک دانه حاشیه .
رج ۲ و رج های زوج : 
یک دانه حاشیه ( ۲ دانه از زیر ۴ دانه از رو ۲ دانه از زیر ) یک دانه حاشیه .
رج ۳ : 
یک دانه حاشیه ( ۲ دانه از رو، ۲ دانه از زیر، یک ژته، یک دانه را از زیر بافته و دانه دوم را به شکل دانه زیر درآورده و نبافته روی دانه اول بیندازید به طوری که دو دانه یکی شود و پیچی نداشته باشد، ۲ دانه از رو )  داخل پرانتز را تکرار کنید + یک  دانه حاشیه .

 در ادامه رجهای ۱ تا ۴ را ادامه دهید.

 

۲- بافت توری مدل آگاو

عکس بافت توری مدل آگاو

برای این مدل بافت توری، به تعداد مضرب ۲۴ + ۵ دانه سر بگیرید.

رج ۱ :
۱ دانه زیر، یک ژته، یک دانه نبافته به میل راست بگیرید. ۲ تا یکی از زیر و دانه نبافته را روی آن بیندازید، یک ژته، ۱ دانه زیر
( ۵ دانه از رو، ۴ دانه از زیر، ۱ ژته، ۳ دانه از زیر،  ۲دانه نبافته به میل راست بگیرید، بعد میل سمت چپ روا از جلو داخل دانه های نبافته میل راست کرده و دوتا را با هم از زیر یکی کنید، ۵دانه از رو،
۱ دانه زیر، یک ژته، یک دانه نبافته به میل راست بگیرید. ۲ تا یکی از زیر  و دانه نبافته را روی آن بیندازید، یک ژته، ۱ دانه زیر ) داخل پرانتز را تکرار کنید.
رج های زوج :
همه دانه های از زیر بافته را از زیر و همه دانه های از رو بافته و ژته را از رو ببافید.
رج ۳:
۱ دانه زیر، یک ژته، یک دانه نبافته به میل راست بگیرید. ۲ تا یکی از  زیر و دانه نبافته را روی آن بیندازید، یک ژته، ۱ دانه زیر ( ۴ دانه از رو، ۲ تا یکی از زیر، ۳ دانه از زیر، ۱ ژته، ۱ از زیر، یک ژته ۳ دانه از زیر ۲دانه نبافته به میل راست بگیرید، بعد میل سمت چپ رو از جلو داخل دانه های نبافته میل راست کرده و دوتا را با هم از زیر یکی کنید، ۴ دانه از رو، ۱ دانه زیر، یک ژته، یک دانه نبافته به میل راست بگیرید. ۲ تا یکی از زیر  و دانه نبافته را روی آن بیندازید، یک ژته، ۱ دانه زیر ).
رج ۵ :
۱ دانه زیر، یک ژته، یک دانه نبافته به میل راست بگیرید. ۲ تا یکی از  و دانه نبافته را روی آن بیندازید، یک ژته، ۱ دانه زیر ( ۳ دانه از رو، ۲ تا یکی از زیر، (۳ دانه از زیر، ۱ ژته  ) ۲ بار،  ۳ دانه از زیر  ۲دانه نبافته به میل راست بگیرید، بعد میل سمت چپ را از جلو داخل دانه های نبافته میل راست کرده و دوتا را با هم از زیر یکی کنید، ۳ دانه از رو، ۱ دانه زیر، یک ژته، یک دانه نبافته به میل راست بگیرید. ۲ تا یکی از  و دانه نبافته را روی آن بیندازید، یک ژته، ۱ دانه زیر ).
رج ۷ :
۱ دانه زیر، یک ژته، یک دانه نبافته به میل راست بگیرید. ۲ تا یکی از زیر و دانه نبافته را روی آن بیندازید، یک ژته، ۱ دانه زیر ( ۲ دانه از رو، ۲ تا یکی از زیر، ۳ دانه از زیر، ۱ ژته، ۵ دانه از زیر، یک ژته ، ۳ دانه از زیر، ۲ دانه نبافته به میل راست بگیرید، بعد میل سمت چپ رو از جلو داخل دانه های نبافته میل راست کرده و دوتا را با هم از زیر یکی کنید، ۲ دانه از رو، ۱ دانه زیر، یک ژته، یک دانه نبافته به میل راست بگیرید. ۲ تا یکی از  زیر و دانه نبافته را روی آن بیندازید، یک ژته، ۱ دانه زیر ).
 رج ۹ :
۱ دانه زیر، یک ژته، یک دانه نبافته به میل راست بگیرید. ۲ تا یکی از زیر  و دانه نبافته را روی آن بیندازید،
یک ژته، ۱ دانه زیر ( یکی از رو، ۲ تا یکی از زیر، ۳ دانه از زیر، ۱ ژته، ۷ از زیر، یک ژته،  ۳ دانه از زیر، ۲ دانه نبافته به میل راست بگیرید، بعد میل سمت چپ رو از جلو داخل دانه های نبافته میل راست کرده و دوتا را با هم از زیر یکی کنید، ۱ دانه از رو، ۱ دانه زیر، یک ژته، یک دانه نبافته به میل راست بگیرید. ۲ تا یکی از زیر  و دانه نبافته را روی آن بیندازید، یک ژته، ۱ دانه زیر ) .

حال  رج های ۱ تا ۱۰ را تکرار کنید.

 

۳- بافت توری مدل زنجیره ای از الماس

 

عکس بافت توری مدل زنجیره ای از الماس

برای بافت توری این مدل به تعداد مضرب ۸ دانه سر بگیرید.

رج ۱ از سمت  راست :
( ۳ دانه از زیر، ۱ ژته،  ۱ دانه نبافته به میل راست بگیرید  ۲ دانه از زیر  و ۱ دانه نبافته را روی آن ۲ دانه بافته شده  بیندازید، ۱ ژته، ۲ دانه از زیر ) داخل پرانتز را تکرار کنید.
رج ۲ و  همه رج های زوج : تمام دانه ها از رو بافته شود.
رج ۳:
( ۳ دانه از زیر، ۲ تا یکی از زیر، ۱ ژته،  ۲دانه نبافته به میل راست بگیرید، بعد میل سمت چپ رو از جلو داخل دانه های نبافته میل راست کرده و دوتا را با هم از زیر یکی کنید(ssk)، ۲ دانه از زیر ) داخل پرانتز را تکرار کنید.
 
رج ۵:
۲ دانه از زیر، ۲ تا یکی از زیر، ۱ ژته، ۱ دانه زیر، ۱ ژته، ۲ دانه نبافته به میل راست بگیرید، بعد میل سمت چپ رو از جلو داخل دانه های نبافته میل راست کرده و دوتا را با هم از زیر یکی کنید(ssk)، ۱ دانه زیر ) داخل پرانتز را تکرار کنید.
رج ۷:
( ۱ دانه از زیر، ۲ تا یکی از زیر، ۱ ژته، ۳ دانه از زیر، ۱ ژته، ۲ دانه نبافته به میل راست بگیرید، بعد میل سمت چپ رو از جلو داخل دانه های نبافته میل راست کرده و دوتا را با هم از زیر یکی کنید(ssk) ) داخل پرانتز را تکرار کنید. در ادامه بافت رج های ۱ تا ۸ را تکرار کنید.
امیدواریم از این آموزش لذت برده باشید.

setare.com

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “آموزش مدل های بافت توری شیک با دو میل”

قالب تفریحی