اموزش بافت خوک اموزش تصویری عروسک بافتنی

مجموعه: عروسك سازي تعداد بازدید: 601
اموزش بافت خوک اموزش تصویری عروسک بافتنی
با کاموا صورتی کم رنگ ومیل شماره سه اندازه تمام شده ۱۷سانتی متر  با کاموا صورتی ۱۰دانه سر اندازید اولین راه :زیر وبدین صورت به هر دانه یکی اضافه کنید ۲۰دانه بشه بایک، راه رو شروع کرده و۱۳ را ساده ببافید  کاموا رو پاره کرده ودانه ها را روی میل نگه دارید و سپس پای دوم را مثل دستور بالا ببافید وهر دو پا رو داخل میل گذاشته ۴۰دانه روی میل داریم ۱۱راه ساده ببافید را بعد :۷دانه زیر (۲ دانه از زیربا هم یکی کنید )۴مرتبه تکرار گردد ۱۰دانه زیر ( ۲ دانه را از زیر با هم یکی کنید ۴مرتبه تکرار گردد  ۷دانه زیر ۳۲ دانه می شود ۹راه ساده ببافید را ه بعد (یک دانه زیر یکی اضافه یک دانه زیر ) تا اخر ۴۸ دانه می شود ۱۱راه ساده ببافید فرم دادن سر را اول ۱۱دانه زیر (دو دانه را از زیر باهم یکی کنید )۲مرتبه تکرار گردد ۱۸دانه زیر (۲دانه را از زیر با هم یکی کنید )۲مرتبه تکرار گردد ۱۱دانه زیر ۴۴دانه می شود راه دوم وسوم وچهارم را ساده ببافید ر پنجم ۱۰دانه زیر (۲دانه را از زیر با هم یکی کنید )۲مرتبه تکرار گردد ۱۶دانه زیر (۲دانه را از زیر با هم یکی کنید )۲مرتبه تکرار گردد ۱۰دانه زیر ۴۰ دانه می شود راه ششم وکلیه راههای زوج بعدی رو بافته شود :راه هفتم ۹دانه زیر (۲دانه را از زیر یکی کنید )۲مرتبه تکرار گردد۱۴دانه زیر (۲دانه را از زیر با هم یکی کنید )۲مرتبه تکرار گردد۹دانه زیر ۳۶دانه می شود رانهم ۸دانه زیر(۲دانه را از زبر با هم یکی کنید )۲مرتبه تکرار گردد ۱۲دانه زیر (۲دانه را از زیر با هم یکی کنید )۲مرتبه تکرار گردد ۸دانه زیر ۳۲دانه می شود را یازدهم (۲دانه زیر ۲دانه رااز زیر با هم یکی کنید تا اخر ۲۴ دانه می شودراه سیزدهم (یک دانه زیر  دو تا دانه را از از زیر باهم یکی کنید )تا اخر ۱۶دانه می شود راه پانزدهم (دو تا دانه را از زیر با هم یکی کنید )تا اخر ۸دانه می شود  دانه ها را محکم جمع کنید  با قلاب

دستها :
دو عددبا کاموای صورتی ۱۶دانه سر انداخته ۱۴راه ساده ببافید رابعد (۲دانه را از زیر با هم یکی کنید ) تا اخر ۸دانه می شود دانه ها را محکم جمع کنید
بینی :
با استفاده از کاموای صورتی ۵دانه سر انداخته راه اول زیر و به هر دانه یکی اضافه کنید بشه ۱۰دانه می شود با یک راه رو شروع کنید و۵راه ساده ببافید راه بعد (۲دانه را از زیر با هم یکی کنید )تا اخر ۵دانه می شود از میان پنج دانه باقی مانده ودور تا دور لبه تکه بافته شده کاموا را عبور داده کمی جمع کنید سپس درون ان را مقداری پنبه قرار داده وبا استفاده از کاموای مشکی چیزی شبیه سوراخ بینی روی ان بدوزید وبه صورت وصل کنید
گوشها :
با کاموای صورتی ۱۲دانه سر انداخته  راه اول  زیر وبه هر دونه یک دانه اضافه کن ۲۴بشه با یک راه شروع کرده و۳راه ساده ببافید از ابتدای هر راه یک دانه کور کنید تا ۴راه ۲۰ دانه می شود از دو طرف هر راه یک دانه کور کنید تا ۶راه ۸دانه می شود  راه بعد (دو دانه را از زیر با هم یکی کنید )تا اخر ۴دانه  می شود دانه ها را محکم جمع کنید

گرد آوری مطالب : iranbanou.com

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “اموزش بافت خوک اموزش تصویری عروسک بافتنی”

قالب تفریحی