تعبیر خواب هایی که با حروف پ شروع میشود۴

0 minutes, 12 seconds Read

مجله سر گرمی اسکیمو: تعبیر خواب هایی که با حروف پ شروع میشود

پنبه

۱ـ دیدن مزرعه پنبه درخواب ، علامت به دست آوردن مقامی بزرگ و اوقاتی ثمر بخش است .

۲ـ اگر کشاورزی خواب مزرعه پنبه ببیند ، نشانه آن است که به ثروت و فراوانی دست می یابد .

۳ـ دیدن پنبه در خواب ، برای کارخانه دار نشانه آن است که از این کالا سود فراوان خواهد برد . اگر بازرگانی چنین خوابی ببیند ، نشانه آن است که در حرفه آنها تغییرات سود آور و ثمر بخشی اتفاق خواهد افتاد .

۴ـ دیدن پنبه های بسته بندی شده ، علامت به دست آوردن اوقاتی بهتر است .

۵ـ دیدن پنبه در حال رشد ، نشانه‌کسب ارزشهایی والا و پا گذاشتن به محیطهایی بهتر است .

 

 

پنجره

۱ـ دیدن پنجره در خواب ، علامت آن است که تلاشهای شما برای رسیدن به آرزوهای درخشان ، نقش بر آب خواهد شد .

۲ـ دیدن پنجره های بسته در خواب ، علامت آن است که از عزیزان خود جدا خواهید شد .

۳ـ دیدن پنجره های شکسته در خواب ، علامت آن است که سوء ظن هایی مصیبت بار به شما هجوم خواهد آورد .

۴ـ نشستن بر لب پنجره در خواب، علامت آن است که قربانی حماقت خود خواهید شد .

۵ـ اگر خواب ببینید از پنجره وارد خانه می شوید ، علامت آن است که برای رسیدن به مقصود خود ، از ابزار و وسایلی نادرست استفاده می کنید .

۶ـ اگر خواب ببینید از پنجره ای فرار می کنید و به بیرون می روید ، علامت آن است که با درد سری دست به گریبان می شوید که شما را از حرکت باز می دارد .

۷ـ اگر در خواب از پنجره ای به بیرون نگاه کنید و چیزهایی عجیب به چشمتان بخورد ، علامت آن است که در پیش بردن شغل مورد علاقه خود با شکست روبرو می شوید .

 

 

پنیر

۱ـ دیدن پنیر در خواب ، نشانه بدست آوردن ثروتی قابل توجه است . و لذت بردن از سرگرمیهای سالم .

۲ـ خوردن پنیر در خواب نشانه ناامید شدن و تحمل سختیهای زندگی است .

 

 

پوست میوه

دیدن پوست میوه در خواب ، نشانه تلاش برای رهایی از مسئولیت است و جستجو برای یافتن محیطی دیگر که سرشار از فراغت است .

 

 

پوشاک

۱ـ دیدن لباسهایی کثیف و مندرس در خواب ، نشانه آن است که دیگران برای آسیب رساندن به شما نیرنگ می زنند ، باید مراقب تماسهای خود با بیگانگان باشید .

۲ـ اگر زنی در خواب لباسهایش را کثیف و مندرس ببیند ، علامت آن است که اگر در تماسهای خود با دیگران مراقب نباشد دامنش لکه دار خواهد شد . دیدن لباس نو و پاکیزه در خواب ، نشانه سعادت است .

۳ـ اگر خواب ببینید لباسهای فراوانی دارید ، نشانه آن است که برای گذراندن زندگی محتاج خواهید شد . اگر فرد جوانی چنین خوابی ببیند ، علامت آن است که در آینده با امیدها و ناامیدیهای فراوان مواجه خواهد شد .

 

 

پول

۱ـ اگر در خواب پول پیدا کنید ، علامت آن است که در مقابل نگرانی اندک ، شادمانی فراوانی خواهید داشت .

۲ـ اگر خواب ببینید به کسی پول می پردازید ، علامت آن است که دچار بدبختی خواهید شد .

۳ـ اگر خواب ببینید سکه های طلا از کسیب می گیرید ، علامت آن است که به خوشبختی بزرگی دست خواهید یافت ، و لذتهای بسیاری از زندگی خود خواهید برد .

۴ـ اگر در خواب پول گم کنید ، نشانه آن است که در محیط خانوادگی اوقات ناخوشایندی تجربه خواهید کرد .

۵ـ اگر در خواب پول خود را بشمارید و ببینید مقداری از آن کم است ، علامت آن است که در پرداخت قسطهای خود درمانده خواهید شد .

۶ـ اگر خواب ببینید از جایی پول می دزدید ، نشانه آن است که در آستانه وضعیت خطرناکی قرار گرقته اید . باید بیشتر مراقب اعمال خود باشید .

  تعبیر خواب با حرف د

۷ـ اگر خواب ببینید پول پس انداز می کنید ، علامت آن است که به ثروت و آسایش دست خواهید یافت .

۸ـ اگر خواب ببینید پول می خورید ، نشانه آن است که در آینده فرد پول پرستی خواهید شد .

۹ـ اگر خواب ببینید به جستجوی مقداری پول هستید ، علامت آن است که شادمانی و خوشبختی روی خوش به شما نشان خواهد داد .

۱۰ـ اگر خواب ببینید مقداری پول پیدا کرده اید و زنی جوان ادعای مالکیت آن را می کند ، نشانه آن است که در اثر مداخله یکی از دوستان در کارهای شما ، زیان سختی خواهید دید .

 

 

پول تقلبی

۱ـ دیدن پول تقلبی در خواب ، نشانه آن است که با فردی متمول و بی شخصیت دست به گریبان خواهید شد .

۲ـ اگر خواب ببینید از کسی پول تقلبی می گیرید ، یا به کسی پول تقلبی می دهید ، یا آن را خرج می کنید ، نشانه افتادن به دام شر و نکبت است .

 

 

پول خرد

۱ـ دیدن پول خرد در خواب ، نشانه انجام کارهایی مشقت بار و سخت است و همچنین نارضایتی دوستان از شما

۲ـ گم کردن پول خرد در خواب ، نشانه شکست خوردن و تسلیم حرف دیگران شدن است .

۳ـ پیدا کردن پول خرد در خواب ، نشانه پیشرفتن امیدها و آرزوهای شما به شکل دلخواه است .

۴ـ شمردن پول خرد در خواب ، نشانه انضباط و صرفه جویی شما در زندگی است .

 

 

پهلو

۱ـ اگر در خواب تنها پهلوی شیئی را ببینید ، نشانه آن است که فردی در مقابل پیشنهادات صادقانه شما با بی تفاوتی و سردی برخورد خواهد کرد .

۲ـ اگر خواب ببینید پهلوی شما درد می کند ، نشانه آن است که دشواریهای زندگی کاسه صبر شما را لبریز خواهد کرد .

۳ـ اگر خواب ببینید پهلوی چاق و گوشتالود دارید ، نشانه آن است که در خواستگاری از یک دختر توفیق خواهید یافت .

 

 

پیاز

۱ـ دیدن مقداری پیاز در خواب ، علامت آن است که افرادی با بغض و حسد به موفقیت شما خواهند نگریست .

۲ـ خوردن پیاز در خواب ، علامت غلبه بر تمام مخالفان است .

۳ـ دیدن پیاز رسیده در خواب ، علامت آن است که در حرفه شما آنقدر رقابت وجود خواهد داشت که امور را جالب توجه جلوه بدهد .

۴ـ دیدن پیاز پخته در خواب ، نشانه کسب منافع اندک از طریق شغل و حرفه است .

۵ـ اگر خواب ببینید به هنگام پوست کندن پیاز از چشمهایتان اشک سرازیر می شود ، علامت آن است که رقبا شما را شکست خواهند داد .

 

 

پیانو

۱ـ دیدن پیانو در خواب ، علامت روبرو شدن با موقعیتی نشاط آور است .

۲ـ شنیدن نوای خیال انگیز پیانو در خواب ، علامت تندرستی و موفقیت است .

۳ـ شنیدن موسیقی ناهنجاری که به وسیله پیانو نواخته می شود ، علامت آن است که زندگی فراز و نشیبهایی بسیار خواهد داشت که باید با آنها دست و پنجه نرم کنید .

۴ـ شنیدن موسیقی غمگین و حزن انگیزی که با پیانو نواخته می شود ، نشانه شنیدن خبرهای اندوهبار است .

۵ـ اگر خواب ببینید پیانویی شکسته و خراب دارید ، نشانه آن است که از کارهای خود رضایت خاطر نخواهید داشت و از شکست دوستان خود نیز رنج خواهید برد .

۶ـ دیدن پیانوی قدیمی در خواب ، نشانه آن است که به پند و اندرزهای باارزش دیگران توجهی نخواهید کرد .

۷ـ اگر دختری خواب ببیند قطعه ای شاد با پیانو اجرا می کند ، علامت آن است که دوستی که نسبت به او بی تفاوت است روزی شیفته او خواهد شد .

 

 

پیراهن

۱ِـ اگر خواب ببینید پیراهن بر تن می کنید ، نشانه آن است که در اثر بی وفایی به معشوق ، او را از دست می دهید .

  تعبیر خواب حرف ت

۲ـ گم کردن پیراهن در خواب ، نشانه رسوا شدن در امور عاشقانه است .

۳ـ دیدن پیراهن پاره در خواب ، نشانه قرار گرفتن در محیطهای نامساعد و ناخوشایند است .

۴ـ دیدن پیراهن کثیف در خواب ، نشانه ابتلا به بیماریهای واگیردار است .

 

 

پیش بند

۱ـ اگر زنی خواب ببیند پیش بند کثیف و چروکیده است ، نشانه آن است که در عشق شکست می خورد و رقبا او را آزار می دهند .

۲ـ اگر دختری در خواب پیش بند سفید و پر چین ببیند ، نشانه آن است که بزودی ثروتمند خواهد شد .

۳ـ اگر زنی خواب ببیند مردی به پیش بند او خیره شده است ، علامت آن است که خواستگاری با ملایمت به او حرفهایی عاشقانه خواهد زد .

۴ـ اگر دختری خواب ببیند پیش بند بسته است ، نشانه آن است که در آینده زندگیِ پر قراز و نشیبی خواهد داشت .

 

 

پیشخدمت

۱ـ دیدن پیشخدمت در خواب ، علامت آن است که به لذات حقیر تن خواهید داد و پاکی درون خود را آلوده خواهید ساخت .

۲ـ اگر دختری خواب ببیند پیشخدمت رستورانی شده است ، علامت آن است که عاشق مردی خوش گذران خواهد شد .

۳ـ دیدن پیشخدمتی نامرتب و عصبانی در خواب ، علامت آن است که افرادی خود را به خانه شما دعوت خواهند کرد .

 

 

پیشواز

۱ـ اگر خواب ببینید جمعی به پیشواز شما آمده اند ، علامت آن است که میان آشنایان و بیگانگان شهرتی به دست می آورید .

۲ـ اگر خواب ببینید خود به استقبال کسی می روید ، علامت آن است که طبخ خونگرم سازش پذیری شما با دیگران ، جواز ورود شما به هر مکانی خواهد بود .

 

 

پیغام رساندن

۱ـ اگر خواب ببینید برای کسی پیغام می برید ، علامت آن است که معاشرانی خوب خواهید داشت و در محیطی دور از اختلاف زندگی خواهید کرد .

۲ـ اگر زنی خواب ببیند برای کسی پیغام می فرستد ، نشانه آن است که در اثر بی توجهی به خواسته های نامزد خود ، او را از دست می دهد .

 

 

پیکان

۱ـ دیدن پیکان در خواب ، نشانه آن است که دوره رنج و اندوه به پایان خواهد رسید و شادمانی و جشن و سفرهای لذتبخش در پیش رو خواهید داشت .

۲ـ دیدن پیکان شکسته در خواب ، نشانه آن است که به یأس و اندوه به علت شکست در عشق ، مبتلا خواهید شد .

 

 

پیک نیک

۱ـ اگر خواب ببینید به پیک نیکی رفته اید ، نشانه کسب لذت و موفقیت در زندگی است .

۲ـ اگر خواب ببینید دیگران به پیک نیک می روند ، نشانه آن است که به شادمانی تمام و کمالی دست خواهید یافت .

۳ـ اگر خواب ببینید به هنگام تفریح و خوش گذرانی تندباد بساط شما را به هم می ریزد ، نشانه آن است که موقتأ در زندگی سود چندانی به دست نخواهید آورد .

 

 

پیمان

۱ـ اگر خواب ببینید با کسی پیمان می بندید ، نشانه آن است که دیگران از بی وفایی شما شکایت خواهند کرد و نامزدتان از شکستن عهدی که با او بسته اید .

۲ـ اگر خواب ببینید عهد و پیمانی که با دیگری بسته اید ، می شکنید ، نشانه آن است که با رفتار نادرست خود در وضعیت فاجعه آمیزی قرار می گیرید .

منبع:http://robabnaz61.persianblog.ir

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *