تعبیر خواب هایی که با حروف پ شروع میشود۳

0 minutes, 12 seconds Read

مجله سر گرمی اسکیمو: تعبیر خواب هایی که با حروف پ شروع میشود

پروانه

۱ـ دیدن پروانه میان گلها و بر فراز چمنهای سبز دلالت بر آن دارد که کامیاب و پیروز خواهید شد .

۲ـ اگر پروانه ها را در حال پرواز ببینید ، نشانه آن است که از دوستانی که دور از شما زندگی می کنند توسط نامه یا افرادی که با آنان دیدار داشته اند ، باخبر خواهید شد .

 

 

پرونده

دیدن صورتحسابها و اوراق بایگانی شده در خواب ، علامت آن است که بر سر مسایلی با اهمیت بحث های هیجان انگیز خواهید کرد ، و علامت ناآرامی و بی قراری شما در آینده نیز هست .

 

 

پری

دیدن پری در خواب ، علامت سعادت و خوشبختی است . معمولاً در یکی از صحنه های خواب چهره ای زیبا از کودک یا زنی مهربان خواهید دید .

 

 

پری دریایی

۱ـ اگر خواب ببینید در آبهایی روشن چند پری دریایی تن خود را می شویند ، نشانه آن است که غرایز شهوت آلود ، شما را به راهی تاریک خواهد کشاند .

۲ـ اگر خواب ببینید پری دریایی از دریا بیرون آمده است ، علامت آن است که به نومیدی شدید دچار خواهید شد .

۳ـ اگر دختری خواب ببیند پریان دریایی در آبها تن خود را می شویند ، علامت آن است که دیگران به او محبت و لطف زیادی خواهند کرد .

۴ـ اگر دختری خواب ببیند مبدل به پری دریایی شده است ، نشانه آن است که با جذابیت و زیبایی خود به دیگران فخر خواهد فروخت .

 

 

پریدن

۱ـ اگر خواب ببینید از روی چیزی می پرید ، علامت آن است که با کوشش به هر چه که می خواهید دست می یابید . اما اگر خواب ببینید در حین پریدن به زمین می افتید ، علامت آن است که اتفاقهای تلخ ، ادامه زندگی را ناممکن می سازد .

۲ـ اگر خواب ببینید از روی دیواری به پایین می پرید ، علامت آن است که در امور عاطفی شکست خواهید خورد .

 

 

پزشک

۱ـ اگر دختری پزشکی به خواب ببیند ، نشانه آن است که از زیبایی خود برای خوشگذرانی های سبکسرانه استفاده می کند . اگر بیمار باشد و چنین خوابی ببیند ، نشانه آن است که بر ناراحتی و نگرانی خود به زودی غلبه خواهد کرد .

۲ـ اگر دختری پزشک پریشان و مضطربی را به خواب ببیند ، نشانه آن است که در زندگی سعی و تلاش بیشتری برای پیش بردن اهدافش خواهد کرد .

 

 

پزشک قانونی

۱ـ اگر خواب ببینید برای تعیین هویت کسی به پزشکی قانونی می روید ، علامت آن است که خبر مرگ یکی از نزدیکان شما را متحیر خواهد ساخت .

۲ـ دیدن اجساد در پزشکی قانونی ، نشانه آن است که نومیدی و اندوه گریبان شما را خواهد گرفت .

 

 

پستچی

۱ـ اگر خواب ببینید پستچی نامه هایی به شما می دهد ، نشانه آن است که به زودی اخباری شادی بخش خواهید شنید .

۲ـ شنیدن صدای سوت پسیتچی در خواب ، علامت مهمان ناخوانده است .

۳ـ اگر خواب ببینید پستچی ب آنکه نامه ای به شما بدهد از کنار خانه تان می گذرد ، نشانه آن است که دچار اندوه و نومیدی خواهید شد .

  تعبیر خواب با حرف ش

۴ـ اگر خواب ببینید به پستچی نامه ای می دهید تا برایتان پست کند ، نشانه آن است که در اثر حسادت به دیگران رنج خواهید برد .

۵ـ گفتگو با پستچی در خواب ، علامت آن است که وارد ماجراهای رسوایی آور می شوید .

 

 

پستخانه

دیدن پستخانه در خواب ، نشانه با اطلاع شدن از خبرهایی نامساعد است .

 

 

پسر

۱ـ اگر پسر خود را به خواب ببینید ، علامت آن است که پسرتان با افتخارات عظیمی که به دست می آورد ، باعث افتخار شما خواهد شد .

۲ـ اگر مادری خواب ببیند پسرش در چاه افتاده است ، نشانه آن است که از زیان و بیماری ، شدیدأ اندوهگین خواهد شد . اما اگر بتواند در خواب پسر خود را نجات بدهد ، نشانه آن است که خطر از کنار گوش او خواهد گذشت .

 

 

پس ماده غذا

دیدن پس مانده های غذا در خواب ، علامت آن است که در رابطه با مسایل اجتماعی شکست خواهید خورد و احساس نومیدی خواهید کرد .

 

 

پشت بام

۱ـ اگر خواب ببینید بر پشت بام خانه ای ایستاده اید ، علامت آن است که به سعادتی بی کران دست خواهید یافت . اما اگر احساس کنید از پشت بام سقوط می کنید ، نشانه آن است که در زندگی هیچ تکیه گاه محکمی نخواهید داشت .

۲ـ اگر خواب ببینید بام خانه ای در حال فروریختن است ، علامت آن است که با مصیبتی ناگهانی مواجه خواهید شد .

۳ـ اگر خواب ببینید سقف خانه ای را تعمیر می کنید ، نشانه آن است که به سرعت بر ثروت شما افزوده خواهد شد .

۴ـ خوابیدن بر پشت بام در خواب ، علامت آن است که از گزند دشمنان همواره محفوظ خواهید ماند .

 

 

پشم

۱ـ دیدن پشم در خواب ، علامت آن است که از فرصتهایی مطلوب برای پیش بردن خود سود خواهید برد .

۲ـ دیدن لباسهای پشمی و کثیف در خواب ، علامت آن است که از کسانی تقاضای کار می کنید که از اصول اخلاقی شما بیزارند .

 

 

پشه

۱ـ دیدن پشه در خواب ، نشانه آن است که بیهوده سعی می کنید و در مقابل حملات موذیانه دشمنان خود ایستادگی کنید .

۲ـ اگر خواب ببینید پشه ها را می کشید ، نشانه آن است که خانواده ای تشکیل خواهید داد و به ثروت و سعادت دست خواهید یافت .

 

 

پل

۱ـ اگر خواب ببینید پلی بزرگ ویران شده است ، نشانه آن است که به خاطر از دست دادن عزیزی پریشان و درمانده می شوید .

۲ـ دیدن پلی شکسته در خواب ، برای جوانی نشانه ناامیدی در آرزوهاست .

۳ـ اگر در خواب از پلی بگذرید ، دلالت بر آن دارد که بر مشکلات غلبه خواهید کرد به شرط آنکه بیشتر مراقب اطراف خود باشید .

۴ـ اگر خواب ببینید پلی مقابل پای شما نمایان می شود ، دلالت بر آن دارد که باید از ستایش افراد بی وفا بپرهیزید .

 

 

پل عابرپیاده

۱ـ اگر خواب ببینید از روی پلی که بر رودخانه زلالی زده اند ، عبور می کنید ، علامت آن است که کاری لذت بخش و پرمنفعت به دست می آورید . اما اگر آب رودخانه گل آلود باشد ، نشانه زیان و پریشانی موقتی است .

  تعبیر خواب با حرف پ

۲ـ اگر زنی خواب ببیند از روی پلی که بر رودخانه زلالی زده اند عبور می کند ، نشانه آن است که با همسری که اخلاقی معتدل دارد ازدواج خواهد کرد . ولی اگر آب رودخانه گل آلود باشد ، با همسری عصبانی ازدواج می کند.

۳ـ اگر زنی خواب ببیند از روی پلی ، در آب پاکیزه رودهانه می افتد ، علامت آن است که دوران بیوه بودن او با ازدواجی به پایان می رسد . اما اگر آب زلال و پاکیزه نباشد ، نشانه آینده ای تاریک خواهد بود .

 

 

پلکان

۱ـ بالارفتن از پلکان در خواب ، نشانه سعادت و خوشبختی فراوان است .

۲ـ افتادن از پله ها در خواب ، نشانه آن است که از روی حسادت از شما بیزار خواهد شد .

۳ـ پایین آمدن از پلکان در خواب ، نشانه آن است که روابط عاشقانه شما به شکست خواهد انجامید .

۴ـ دیدن پلکانی پهن و زیبا در خواب ، نشانه بدست آوردن شهرت و ثروت است .

۵ـ اگر خواب ببینید دیگران از پلکان پایین می روند ، نشانه آن است که اوضاع نامساعد جای فراغت و آسایش را خواهد گرفت .

۶ـ نشستن بر پله ها در خواب ، نشانه آن است که به تدریج بر ثروت شما افزوده خواهد شد .

 

 

پلنگ

۱ـ اگر خواب ببینید پلنگی به شما حمله ور می شود ، نشانه آن است که در اثر اعتمادی نابجا آینده خود را خراب خواهید کرد .

۲ـ کشتن پلنگ در خواب ، نشانه توفیق در کارهاست .

۳ـ دیدن پلنگی در قفس ، علامت آن است که دشمنان شما را محاصره می کنند اما نمی توانند زیانی به شما برسانند .

۴ـ اگر خواب ببینید در جنگل ، پلنگها از شما می گریزند ، نشانه آن است که در امور عاطفی یا شغلی خود با دردسرهایی مواجه خواهید شد ، اما با تلاش و پشتکار بر مشکلات فایق خواهید شد .

۵ـ دیدن پوست پلنگ در خواب ، نشانه آن است که فردی نادرست امتیاز و منافع شما را به چنگ می آورد .

 

 

پلیس

۱ـ اگر خواب ببینید پلیس شما را به خاطر جرمی که مرتکب نشده اید دستگیر می کند ، علامت آن است که به شکل باور نکردنی از رقبای خود پیش می گیرید .

۲ـ اگر خواب ببینید پلیس شما را به خاطر جرمی که مرتکب شده اید دستگیر می کند ، علامت آن است که با حوادثی نامطلوب روبرو خواهید شد .

۳ـ اگر خواب ببینید پلیسی با دادن قول شرف در مقابل قاضی آزاد می شوید ، علامت آن است که در کارهای زندگیتان شاهد تغییرات و نواساناتی خواهید بود .

 


منبع:http://robabnaz61.persianblog.ir

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *