تعبیر خواب هایی که با حروف پ شروع میشود۲

0 minutes, 11 seconds Read

مجله سر گرمی اسکیمو:تعبیر خواب هایی که با حروف پ شروع میشود


پتو

۱ـ خواب پتوی کثیف ، نشانه خیانت و بی وفایی است .

۲ـ خواب پتوی تمیز و پاکیزه ، نشانه اقبال است . و اینکه از بیماریی خطرناک توسط عواملی ناشناخته نجات خواهید یافت .

 

 

پختن گوشت

اگر در خواب گوشتی در حال پختن ببینید ، نشانه آن است که با خود خواهی و توقعات بیش از اندازه به اطراف می نگرید .

 

 

پخت و پز

خواب آشپزی ، برای زنان ، علامت نداشتن حامی است و اینکه باید از فرزندان خود بیشتر مراقبت کنند .

 

 

پدر

۱ـ اگر در خواب پدر خود را ببینید ، علامت آن است که با مشکلی در زندگی مواجه می شوید . مشکل شما حل نمی شود مگر با فرد عاقلی مشورت کنید .

۲ـ اگر خواب پدر خود را ببینید که پیش تر مرده است ، علامت آن است که کارهای شما به سختی پیش خواهد رفت .

۳ـ اگر دختری خواب پدر خود را ببیند که پیش تر مرده است ، نشانه آن است که نامزدش او را فریب می دهد .

 

 

پدر بزرگ یا مادر بزرگ

دیدن و گفتگو با پدر بزرگ یا مادر بزرگ خود در خواب ، علامت آن است که با مشکلاتی مواجه می شوید که به سختی می توان از پس آنها برآمد ، اما با گوش سپردن بر پند و اندرز دیگران سر انجام بر مشکلات غلبه می کنید .

 

 

پدر خوانده

۱ـ دیدن پدر خوانده خود در خواب ، نشانه اختلاف و مشاجره با دوستان و نزدیکان است . اما اگر پدر خوانده خود را در خواب شاد و سرحال ببینید ، نشانه روابط مطلوب خانوادگی است .

 

 

پدر روحانی

۱ـ اگر در خواب پدر روحانی را ببینید ، نشانه آن است که به سفرهایی نامساعد خواهید رفت و در زندگی شما دگرگونیهای ناراحت کننده ای روی خواهد داد .

۲ـ اگر در خواب صدای موعظه پدر روحانی را بشنوید ، نشانه آن است که فرد مکاری شما را از راه راست منحرف می کند .

۳ـ اگر خواب ببینید خودتان کشیش هستید ، نشانه آن است که حقوق دیگران را به نفع خودتان پامال می کنید .

 

 

پدر مقدس

۱ـ اگر در خواب ببینید پدر مقدس شده اید ، نشانه آن است که توطئه هایی برای نابودی شما در حال چیده شدن است .

۲ـ اگر پدر مقدس را در حال عبادت ببینید ، نشانه آن است که با فریب و چاپلوسی ، قربان دامی خواهید شد و از این حیله ها پس از اسارت متحیر خواهید ماند .

۳ـ اگر زنی جوان در خواب ببیند که با پدر مقدس مشغول حرف زدن است ، نشانه آن است که در مقابل چرب زبانیهای حیله گرانه تسلیم خواهد شد و با این کار به شهرت خود لطمه خواهد زد . اما اگر در خواب ببیند که با پدر مقدس ازدواج می کند ، با وجود فقر و بد بختی و وسوسه های درونی آبروی خود را حفظ خواهد کرد .

 

 

پر

۱ـ اگر خواب ببینید پر هایی که گرداگرد شما پراکنده اند بر زمین می نشینند ، نشانه آن است که سنگینی مسئولیتهای زندگی را به تنهایی بر شانه خود حمل می کنید .

۲ـ دیدن پرهای عقاب در خواب ، نشانه آن است که آرزوهای شما برآورده خواهد شد .

۳ـ دیدن پر جوجه ها در خواب ، علامت تحمل آزار و اذیتهای اندک است .

  تعبیر خواب با حرف ف

۴ـ اگر خواب ببینید پر اردک یا غاز می خرید یا می فروشید ، نشانه موفقیت و خوشبختی است .

۵ـ دیدن پرهای سیاه در خواب ، نشانه نومیدی در روابط دوستانه است .

۶ـ اگر زنی در خواب پر شتر مرغ یا پرهای تزئینی دیگری ببیند ، علامت آن است که در کارهای اجتماعی پیشرفت می کند . اما دیگران روش او را برای پیشرفت در کارهای اجتماعی نمی توانند به کار گیرند .

۷ـ اگر فردی که به ادبیات علاقمند است خواب پر ببیند ، علامت آن است که دوره ای از زندگی اش با موفقیت همراه خواهد بود .

۸ـ اگر دختری خواب ببیند کلاهی که بر سر گذاشته به پری مزین شده است ، نشانه آن است که توفیق و اقبال او در زندگی ، به جذابیتهایش بستگی خواهد داشت .

 

 

پرتگاه

۱ـ اگر خواب ببینید بر لبه پرتگاهی ایستاده اید ، علامت آن است که مصیبت و بدبختی شما را تهدید می کند .

۲ـ سقوط کردن از لبه پرتگاهی در خواب ، علامت غرق شدن در بدبختی است .

 

 

پرده

۱ـ دیدن پرده در خواب ، نشانه دیدار کنندگانی است که شما را ناراحت و نگران می کنند .

۲ـ دیدن پرده های کثیف در خواب ، دلالت بر دعواهایی ننگین و شرم آور دارد .

 

 

پرده پر نقش و نگار

۱ـ دیدن پرده ای پر نقش و نگار و گران قیمت در خواب ، نشانه آن است که زندگی پر تجمل و اشرافی مورد علاقه‌ شما خواهد بود .

۲ـ دیدن پرده پر نقش و نگار و پاره در خواب ، نشانه آن است که تمایلات خود را ارضاء خواهید نمود .

۳ـ اگر دختری خواب ببیند که به پنجره اتاقش پرده ای پر نقش و نگار آویخته است ، نشانه آن است که به زودی با فردی ثروتمند ازدواج خواهد کرد .

 

 

پرستار

۱ـ اگر خواب ببینید در خانه پرستاری از شما مراقبت می کند ، علامت آن است که افراد خانواده همواره از سلامتی برخوردار خواهند بود .

۲ـ اگر خواب ببینید پرستاری خانه شما را ترک می گوید ، علامت آن است که افراد خانواده همواره از سلامتی برخوردار خواهند بود .

۳ـ اگر زنی خواب ببیند پرستار است و از بیماران مراقبت می کند ، نشانه آن است که با از خودگذشتگی احترام ویژه ای در میان مردم به دست می آورد .

۴ـ اگر زنی خواب ببیند پرستار است و بیماران را ترک می گوید ، نشانه آن است که به وسوسه های فریبنده تن خواهد داد .

 

 

پرستاری

۱ـ اگر زنی خواب ببیند از نوزاد خود پرستاری می کند ، نشانه آن است که به کاری دلپذیر مشغول خواهد شد . ۲ـ اگر دختری خواب ببیند از نوزادی پرستاری می کند ، علامت آن است که مقام ارزشمند و معتبری به دست خواهد آورد .

۳ـ اگر مردی خواب ببیند همسرش از کودک خردسالش مراقبت می کند ، نشانه آن است که مسئولیتهای خود را به شکل هماهنگی پیش خواهد برد .

 

 

پرستو

۱ـ دیدن پرستو در خواب ، نشانه آرامش و هماهنگی بین اعضای خانواده است .

۲ـ دیدن پرستوی زخمی یا مرده در خواب ، نشانه گرفتار غم و نومیدی شدن است .

 

 

پرنده

۱ـ دیدن پرندگان با بالهای زیبا در خواب ، نشانه خوشبختی است .

۲ـ اگر زنی در خواب پرندگانی زیبا ببیند ، نشانه آن است که بزودی همسری دلخواه و ثروتمند خواهد یافت .

  تعبیر خواب هایی که با حروف گ (گ)شروع میشود

۳ـ اگر درخواب پرندگانی با بالهایی ریخته و خاموش ببینید ، نشانه رفتار ظالمانه اغنیا با مردم فقیر است .

۴ـ دیدن پرنده ای زخمی در خواب ، نشانه آن است که برای فرزند گمراه خود تأسف خواهید خورد .

۵ـ دیدن پرندگان در حال پرواز ، نشانه خوشبختی و پایان وضع نامطلوب زندگی .

۶ـ گرفتن پرندگان در خواب ، نشانه رسیدن به خواسته هاست .

۷ـ اگر کشاورزی خواب ببیند پرندگان را با تفنگ شکار می کند ، نشانه محصول کم و اوضاع نابسامان است .

 

 

پرواز

۱ـ اگر خواب ببینید در اوج آسمان پرواز می کنید . نشانه آن است که در امر ازدواج با بدبختهایی روبرو می شوید .

۲ـ اگر خواب ببینید نزدیک به زمین پرواز می کنید ، نشانه آن است که از بیماری و پریشانی نجات خواهید یافت .

۳ـ اگر خواب ببینید بر فراز آبی گل آلود پرواز می کنید ، علامت آن است که دشمنان به دنبال فرصتی مناسبند تا شما را بدام بیندازند ، باید مراقب اطراف خود باشید .

۴ـ اگر خواب ببینید بر فراز مکانهایی مخروبه پرواز می کنید ، علامت آن است که در محیطهای مأیوس کننده با بدبختی زندگی خواهید کرد .

۵ـ اگر خواب ببینید در حین پرواز درختان و گیاهان سبز را تماشا می کنید ، علامت آن است که بعد از تحمل ناراحتی و سختی در مدتی کوتاه ، خوشبختی شما را در آغوش می گیرد .

۶ـ اگر خواب ببینید در حین پرواز به خورشید نگاه می کنید ، علامت آن است که بیهوده نگران هستید ، زیرا در کارها به توفیق می رسید .

۷ـ اگر خواب ببینید از کنار ماه و سیارات دیگر پرواز می کنید ، دلالت بر قحطی و جنگ دارد .

۸ـ اگر خواب ببینید با بالهایی سیاه پرواز می کنید ، نشانه نومیدی است . اگر در حین پرواز سقوط کنید ، علامت آن است که در زندگی فردی منحط و پست می شوید . اگر در حین پرواز از خواب بیدار شوید ، علامت آن است که دیگر بار مقام و منزلت خود را بدست می آورید .

۹ـ اگر مردی خواب ببیند با بالهای سفید بر فراز شاخ و برگ سبز درختان پرواز می کند ، نشانه آن است که در کارها پیشرفت می کند و به آرزوهای خود دست می یابد و همچنین در امر ازدواج سعادتمند و خوشبخت خواهد شد . اگر شاخ و برگ درختان خشکیده باشد ، علامت آن است که برای رسیدن به آرزوهای خود باید مبارزه کند . در کارها پیشرفتی ناچیز خواهد کرد .

۱۰ـ اگر دختری خواب ببیند از شهری به شهر دیگر پرواز می کند ، و سرانجام بر نوک کلیسایی فرود می آید ، نشانه آن است که خواستاران دروغی بسیار خواهد داشت که با آنها مخالفت می کند . شاید مدتی بیمار شود .

۱۱ـ اگر دختری خواب ببیند در حینی که پرواز می کند به او تیراندازی می شود ، نشانه آن است که دشمنان می کوشند که مانع پیشرفت او برای رسیدن به درجات بالاتر بشوند .

http://robabnaz61.persianblog.irمنبع:

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *