تعبیر خواب هایی که با حروف پ شروع میشود ۱

0 minutes, 1 second Read
مجله سر گرمی اسکیمو:تعبیر خواب هایی که با حروف پ شروع میشود

 

پا

۱ـ دیدن پای خود در خواب ، علامت نومیدی و مغلوب اراده دیگری شدن ، است .

۲ـ دیدن پای دیگران در خواب ، نشانه آن است که با سختی از حقوق خود دفاع می کنید و به مقامی بالاتر در زندگی دست می یابید .

۳ـ اگر خواب ببینید پای خود را می شویید ، نشانه آن است که اجازه می دهید تا دیگران شما را فریب بدهند .

۴ـ اگرخواب ببینید پایتان درد می کند ، علامت آن است که دچار مشکلات خانوادگی دست و پاگیر و حقیری خواهید شد .

۵ـ اگر خواب ببینید پای شما ملتهب و متورم است ، علامت آن است که با جدا شدن از خانواده خود ، تغییراتی در زندگی و کار خواهید داد .

پادشاه

۱ـ دیدن پادشاه در خواب ، نشانه آن است که با تمام توان خود می کوشید غرور را از خود دور کنید . اما جاه طلبی همچنان بر شما حاکم است .

۲ـ اگر خواب ببینید پادشاهی تاجدار هستید ، نشانه آن است که نسبت به دوستان و همکاران خود به مقامی بالاتر دست خواهید یافت .

۳ـ اگر در خواب مورد سرزنش پادشاه قرار بگیرید ، نشانه آن است که برای کوتاهی در انجام وظایف خود سرزنش خواهید شد .

۴ـ اگر دختری خواب ببیند به حضور پادشاه رسیده است ، نشانه آن است که با مردی ازدواج خواهد کرد که از او حساب می برد . اما اگر خواب ببیند از جانب پادشاه مورد التفات قرار می گیرد ، علامت آن است که بر مقامی والا ارتقاء می یابید و از روی تفاهم با مردی ازدواج می کند .

پادو

۱ـ دیدن پادو در خواب ، علامت آن است که با فرد غیر قابل اعتمادی پیمان دوستی می بندید ، و در کنترل انگیزه های آنی و عجولانه خود ناتوان می مانید .

۲ـ اگر زنی خواب ببیند به عنوان پادو در جایی کار می کند ، نشانه آن است که در ماجراهایی حماقت آمیز شرکت خواهد کرد .

  تعبیر خواب با حرف ا

پارچ

۱ـ دیدن پارچ در خواب ، نشانه به دست آوردن اخلاقی مداراگر با دیگران است ، و همچنین به ثمر رسیدن تلاشهای شما .

۲ـ دیدن پارچ شکسته در خواب ، نشانه از دست دادن دوستان است .

پارچه

۱ـ دیدن هر گونه پارچه در خواب ، نشانه آن است که دوستان ریاکار با رفتار خود شما را اندوهگین خواهند ساخت .

پارچهگل دار

دیدن پارچهگل دار در خواب ، نشانه آن است که اوقات بسیاری را به بیهودگی تلف خواهید کرد .

پارچهمخمل

۱ـ دیدن پارچه مخمل در خواب ، نشانه آن است که اقدامات شما با موفقیت به پیش خواهد رفت .

۲- اگر خواب ببینید لباسی از مخمل بر تن کرده اید نشانه آن است که در زندگی امتیازی مهم بدست خواهید آورد .

۳ـ دیدن پارچه مخمل کهنه و قدیمی در خواب ، نشانه آن است که با غرور فراوان سعادت و خوشبختی را از خود دور می سازید .

۴ـ اگر دختری خواب ببیند لباسی از مخمل بر تن کرده است ، نشانه آن است که افتخاراتی به او اعطاء خواهد شد ، از میان چند خواستگار ثروتمند ناچار یکی را برای زندگی انتخاب خواهد کرد .

پارک

۱ـ اگر خواب ببینید در پارک زیبایی قدم می زنید ، علامت آن است که با تفریحات لذتبخش ، شادی در زندگی شما راه خواهد یافت .

۲ـ اگر خواب ببینید با همسر خود در پارک قدم می زنید ، نشانه آن است که زندگی آسوده و شادی بخش خواهید داشت .

۳ـ دیدن پارکهای متروک و ویران در خواب ، نشانه زندگی سخت و مشقت بار است .

پارو

۱ـ اگر خواب ببینید پارو به دست دارید ، علامت آن است که برای آسایش دیگران از لذتهای زندگی چشم می پوشید .

۲ـ اگر خواب ببینید پاروی خود را گم کرده اید ، نشانه آن است که برای عملی کردن طرحهایی بیهوده تلاش می کنید .

۳ـ دیدن پاروی شکسته در خواب، نشانه چشم پوشی از تفریح مورد علاقه خویش است .

  تعبیر خواب با حرف و

پاسبان

۱ـ دیدن پاسبان در خواب ، علامت آن است که تغییراتی نامساعد در زندگی شما روی خواهد داد که موجب می شود رنج عظیمی را تحمل کنید .

۲ـ اگر خواب ببینید پاسبان شده اید یا علاقمندید که به این مقام گماشته شوید ، نشانه آن است که در کاری شرکت می کنید که برای شما نه سودی دربر دارد و نه افتخاری .

۳ـ اگر خواب ببینید از دست پاسبانی که می خواهد شما را دستگیر کند فرار می کنید ، نشانه آن است که به کارهای غیر قانونی دست خواهید زد .

پاکت نامه

۱ـ دیدن پاکت نامه در خواب ، علامت شنیدن خبرهای مأیوس کننده و غم انگیز است .

پالتو

۱ـ دیدن پالتو در خواب علامت آن است که از مخالفت دیگران با آرای شما رنج خواهید کشید .

۲ـ قرض دادن پالتو خود به دیگران در خواب ، نشانه آن است که اشتباهات افراد ناشناس به زندگی شما زیان خواهد زد .

۳ـ دیدن یا پوشیدن پالتوی زیبا در خواب ، نشانه رسیدن به آرزوهاست .

پانسمان

۱ـ اگر خواب ببینید پانسمان می شوید ، علامت آن است که ثروتی به دست می آورید که پایدار نیست .

۲ـ اگر مردی خواب ببیند همسرش لباسی از جنس باندِ پانسمان بر تن کرده است ، نشانه آن است که روی همسر خود تأثیری قدرتمند خواهد داشت .

پاییز

۱ـ اگر زنی خواب فصل پاییز ببیند ، نشانه آن است که از دعوا و اختلافات دیگران برای کسب دارایی سود خواهد برد .

۲ـ اگر زنی خواب ببیند در فصل پاییز می خواهد ازدواح کند ، نشانه آن است که شوهری دلخواه خواهد یافت و زندگی مطلوبی خواهد داشت .

منبع:http://robabnaz61.persianblog.ir

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *