روش اندازه گیری و الگو شلوار مجلسی

مجموعه: آموزش دوخت شلوار تعداد بازدید: 3076

اندازه هایی که برای شلوار مورد نیاز است:

مجله سر گرمی اسکیمو:

دور کمر: برای دور کمر بستگی داره شخص دوست داره کمرش کجا قرار بگیره، روی شکم یا زیر شکم باشه و … پس از مشتری محترم سوال کنید. قسمت کمری شلوار و دامن باید کیپ گرفته شود بدون اینکه انگشتی زیر متر قرار گیرد.

دور ران: پا را کمی باز کرده، اگر شلوار پارچه ای باشد و بخواهیم کیپ پا باشد اضافه تر اندازه نمی گیریم. در صورت تمایل میتونید گشادتر بگیرید.

قد فاق:  برای کنترل است. از جایی که کمر شلوار را گرفتیم، متر را از زیر پا رد می کنیم تا پشت (جایی که برای کمر شلوار در نظر گرفتیم).

الگو شلوار مجلسی ،الگو شلوار،روش اندازه گیری شلوار

بلندی باسن: از زیر نوار کرسله ( همان متر یا نواری که دور کمر می بندیم) تا برجستگی باسن. در پست های قبلی توضیح دادم.

بلندی زانو: از کمر تا زانو

دور زانو – قد شلوار – دور باسن – دم پای شلوار

اندازه هایی که در مثال ها میگم فرضی است. ابتدا:

دور ران=۵۶ منهای ۲ برابر ۵۴ تقسیم بر ۴ برابر ۱۳/۵

دور زانو= ۴۴ منهای ۲ برابر ۴۲ تقسیم بر ۴ برابر ۱۰/۵

الگو شلوار مجلسی ،الگو شلوار 

 

برای کشیدن کادر شلوار (خط افقی) ۱/۴ دور باسن منهای ۱ رسم می کنیم (نقطه یک به دو). از نقطه دو ۱/۴ دور باسن به طرف پایین آمده (خط عمودی) میشه نقطه سه. حالا به اندازه ۱/۴ دور باسن تقسیم بر ۳ از نقطه سه بالا رفته که میرسیم نقطه چهار. تا اینجا خط باسن، ران مشخص شده. 

حالا ببینیم خط پنج تا شش روی خط باسن چطور بدست میاد: ۱/۲ دور باسن را بدست آورده، جواب را تقسیم بر ۱۰ کرده، سپس جواب را بعلاوه ۱ کرده. حاصل هرچی شد از نقطه پنج به طرف بیرون اومده که میشه نقطه شش.

برای مشخص کردن خط اتو که در شلوار خیلی مهم است، از نقطه چهار تا شش را اندازه زده هرچقدر بود تقسیم بر ۲ کرده که با نقطه هفت مشخص کردم. خطی از بالا تا پایین صاف رسم کرده که خط اتو میشود. از روی خط اتو قد شلوار را به طرف پایین آمده.

نکته: چون بالای شلوار کمری قرار می گیرد، قد شلوار هرچقدر است منهای ۳-۴ سانت کرده. (پهنای کمری از قد شلوار کم شود). برای بلندی زانو هم همین کار را می کنیم یعنی منهای ۳-۴ سانت کرده و جواب را از خط کمر پایین آمده.

نکته: برای دور زانو و دور ران هرچقدر بود منهای ۲ می کنیم. به اندازه بلندی زانو پایین آمده و خط زانو را می کشیم.

الگو شلوار مجلسی ،الگو شلوار

 

 برای گشادی زانو: دور زانو= ۴۴ منهای ۲ برابر ۴۲ تقسیم بر ۴ برابر ۱۰/۵ از دو طرف نقطه ده به اندازه ۱۰/۵ به طرفین رفته.

برای دم پای شلوار: دور دمپای شلوار= ۴۲ منهای ۲ برابر ۴۰ تقسیم بر ۴ برابر ۱۰ از نقطه نه به اندازه ده سانت روی خط دمپا به طرفین بیرون رفته. (اگر شلوار راسته باشد به اندازه زانو به طرفین می رویم)

 

روی خط کمر از نقطه یک به اندازه ۱ سانت داخل شده (نقطه یازده)، از نقطه یازده به نقطه پنج (فاق شلوار) خطی صاف رسم کرده. از نقطه یازده به اندازه ۱/۴ دور کمر بعلاوه ۳ سانت به طرف راست رفته (نقطه دوازده). سپس از نقطه دوازده به اندازه ۱ سانت بالا رفته (نقطه سیزده)، از این نقطه به صورت کمی هلال به نقطه چهار وصل می کنیم.

جای ساسون روی خط اتو است. از نقطه هشت به اندازه ۱/۵ سانت به طرفین رفته. بلندی پنس ۱۰ سانت می باشد.

الگو شلوار مجلسی ،الگو شلوار

 

برای کشیدن فاق شلوار، خطی که از نقطه پنج تا چهارده کشیده شده را اندازه می زنیم هرچقدر شد ۱/۳ اش را از نقطه چهارده بالا رفته (نقطه پانزده) سپس ۱/۵ سانت پایین آمده (نقطه شانزده) و فاق شلوار را به صورت هلال می کشیم.

الگو شلوار مجلسی ،الگو شلوار

در قسمت جلو سجاف زیپ داریم. از نقطه یازده و پنج به اندازه ۳-۴ سانت به طرف بیرون آمده. (در شکل زیر کشیده شده)

الگو شلوار مجلسی ،الگو شلوار

 

حالا بریم سراغ الگو پشت، روی خط باسن از نقطه پنج به اندازه ۱/۴ دور باسن بعلاوه ۱ به سمت راست رفته که نقطه ۱۷ بدست میاد. از نقطه هفت به اندازه ۲ سانت به سمت چپ رفته (نقطه ۱۸). از نقطه ۱۸ تا ۱۷ را اندازه زده هر چقدر بود از نقطه ۱۸ همان مقدار را به سمت چپ رفته (نقطه ۱۹).

الگو شلوار مجلسی ،الگو شلوار 

 

روی خط ران در سمت چپ ۲ سانت به سمت پایین آمده (نقطه بیست) و فاق را تا نقطه بیست امتداد می دهیم (یا به جای ۲ سانت پایین اومدن، خط هلال فاق را امتداد داده تا هرجا را که قطع کرد). روی خط زانو و خط دمپا از دو طرف به اندازه ۱ سانت اضافه می کنیم. سپس خط ها را بهم وصل می کنیم (خطوط بنفش شکل زیر).

الگو شلوار مجلسی ،الگو شلوار

 

برای کشیدن خط کمر پشت، از نقطه ۲۱ (از همان ۱سانتی که داخل شدیم) برای باسن های طاقچه ای یا برجسته ۴ – ۵ سانت به سمت بالا رفته (نقطه ۲۲) سپس به اندازه ۱/۴ دور کمر بعلاوه ۴ سانت به سمت راست می رویم، تا جایی که ۱ سانت را قبلا بالا رفتیم (نقطه ۲۳) نباید روی خط اصلی کمر باشد. به صورت هلال به نقطه ۲۴ وصل می کنیم.

نکته: برای افرادی که زیاد باسن ندارند، برای پشت به جای ۴ – ۵ سانت، ۱/۵ تا ۲ سانت بالا رفته ولی برای محض احتیاط بیشتر گرفته که اگر اضافه هم بود در زمان پرو قیچی می کنیم.

جای ساسون هم مثل همان جایی که برای جلو در نظر گرفتیم رسم می کنیم. (بلندی پنس برابر ۱۰ – ۱۲)

الگو شلوار مجلسی ،الگو شلوار 

 

قسمت پشت را جداگانه روی کاغذ رولت می کنیم. قسمت های دورریز را مشخص می کنیم.

الگو شلوار مجلسی ,الگو شلوار

برای کنترل فاق، با متر ایستاده فاق قسمت پشت و جلو را اندازه می زنیم که باید برابر مقدار اندازه گرفته روی شخص باشد. از نقطه ۲۲ تا ۲۰ میشه فاق قسمت پشت. از نقطه ۱۱ تا ۱۴ برابر فاق قسمت جلو.

برای کنترل کمر: فاصله کمر جلو و پشت بدون در نظر گرفتن پهنای پنس ها باید برابر ۱/۲ دور کمر شخص شود.

جای دوخت دور تا دور شلوار – بالای کمری: ۱/۵ سانت. در قسمت دم پای شلوار: ۲ سانت

نکته: زمان گذاشتن الگو جلو و پشت روی دولای باز پارچه حتما خط اتو با لبه پارچه از کمر گرفته تا دم پای شلوار باید به یک اندازه باشه. در دروس قبل به صورت عملی این مورد را روی آستین نشون دادم.

الگو شلوار مجلسی

تونستم یک عکس پیدا کنم از نحوه گذاشتن الگو روی پارچه، که پارچه را از عرض دولا کرده بطوریکه ترکی پارچه روی هم قرار گیرد (شکل بالا). خط اتو با توجه به لبه پارچه یا ترکی پارچه صاف قرار داده (راستای پارچه) و تنظیم می کنیم (با فلش سبز نشون دادم که باید با خط کش در بالا و پایین اندازه یکسان باشد). اگر این کار را نکنیم شلوار در پا می پیچه. الگو پشت را دستی روی عکس کشیدم چون یادم رفت عکس بگیرم. دورتا دور جای دوخت گذاشته و پشت و جلو روی دولای باز پارچه برش میخورد.

honardarkhone

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “روش اندازه گیری و الگو شلوار مجلسی”

قالب تفریحی